Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN CARNAVALSVERENIGING DE RUUK

De carnavalsvereniging De Ruuk is gevestigd te Blitterswijck (hierna te noemen: carnavalsvereniging) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164061. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de carnavalsvereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De carnavalsvereniging verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de carnavalsvereniging;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.);
c. aan een bedrijf verbonden bent, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

1.2 De carnavalsvereniging verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. adres;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. rekeningnummer(s);
f. mogelijk relevante verenigingsgegevens (zoals bijvoorbeeld vrijwilligersfunctie en datum aanvang lidmaatschap);
g. browsercookies.

1.3 De carnavalsvereniging kan deze gegevens gebruiken voor:
a. het organiseren van de vereniging;
b. uitvoeren van activiteiten;
c. het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
d. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
e. voorlichting (informatievoorziening);
f. onderzoek (ontwikkeling in de carnavalsvereniging);
g. handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de carnavalsvereniging via e-mail: cvderuuk@gmail.com voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de carnavalsvereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de carnavalsvereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de carnavalsvereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De carnavalsvereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De carnavalsvereniging treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De carnavalsvereniging kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a. de bond BCL waarbij de carnavalsvereniging aangesloten is;
b. de vorstenraod Rooy waarbij de carnavalsvereniging aangesloten is;
c. verwerkers van de carnavalsvereniging (voor de uitvoering van de dienstverlening).

4.2 De carnavalsvereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de carnavalsvereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Blitterswijck, Oktober 2018